Vanliga frågor


Hur fungerar Reiki?
"Re" står för universiell och "ki" står för livsenergi på Japanska. Reiki bidrar till hälsa eftersom ett starkt energiflöde i kroppen är en grundförutsättning för läkning och motståndskraft. Metoden lindrar smärta, stress och oro genom avslappning och att öka mängden livsenergi. Det är en form av energibalansering där energin letar sig fram dit den behövs som bäst i individens energisystem. Det kan liknas vid ett rinnande vatten i en uttorkad bäck med håligheter - energin forsar fram och fyller upp håligheterna automatiskt.
Pris och bokningsinfo.


Vad är blockeringar?
Reikin gör att blockerad energi kan börja flöda fritt i energisystemet igen. Det kan medföra att eventuella nedtryckta känslor kan bubbla upp till ytan, så som sorg, vrede etc. Känslorna kommer upp eftersom de behöver släppas ut. Begynnande fysiska tillstånd kan skyndas på, så som att en förkylning bryter ut. Förändring kan även ske på det sociala planet - i relationer,  yrkesmässigt etc, om du befinner dig i en situation som inte är bra för dig. Eventuellt förändring är alltid av godo. En energibalansering stärker energin i ditt system där du behöver det som mest. Effekten upplevs därför olika.

Är Reiki bara en placeboeffekt?
Reiki fungerar oavsett om "man tror på det eller ej". Din intention kring ditt mående - den så kallade placeboeffekten - är naturligtvis ändå betydelsefull och förstärker effekten. Flera aspekter samspelar på ett komplext sätt i människors hälsa. Placebo är verksamt, lägg där till "det helande utrymmet" som terapeuten erbjuder genom att möta klienten. Där utöver har beröringen i sig en terapeutisk effekt. En studie från 2017 om Reiki som smärtlindring konstaterar att placebo gav bättre resultat än kontrollgruppen, men den grupp som fick Reiki visade ännu bättre resultat än "sham-Reiki-gruppen"/placebo. Vid Reiki händer något mer än placebo - det finns en energikälla och Reiki skapar en starkare kontakt med den.

Hur många behandlingar behövs?
Antalet behandlingar som behövs är individuellt. För den som vill unna sig en avkopplande upplevelse så kan Reiki vara en härlig engångssession. Vid svår smärta eller svåra känslominnen så kan det ta flera gånger innan den önskade effekten uppträder. Exempelvis har personer som varit utsatta för trauman ofta smärtor i kroppen som är kopplade till en känsla som "fastnat". Energin kan då börja arbete på en fysisk nivå och efter hand även med sinnet och känslorna, när personen är redo. Så för den som går i behandling återkommande gånger så bearbetas olika saker vid olika tillfällen. Det kan i dessa fall även finnas ett behov av att prata och samtal kan varvas med Reiki.

Räcker det med bara Reiki? 
Ibland är svaret ja, andra gånger är Reiki ett komplement till annan behandling, beroende på vilka besvär klienten har. Ibland behövs rådgivande samtal för att identifiera grundorsaken till svårigheter och vilka handlingsalternativ som finns framåt. Många som vänder sig till alternativa metoder har sökt hjälp i olika former men kommer inte till roten av sina problem. Resultatet blir att symptomen kan lindras på kort sikt, men grundorsaken kvarstår. För dig som önskar djupgående välgledning om grundorsaken till stress erbjuds konsultation. Kursen Energibalans erbjuds för kunder som vill öka sin energi och förmåga till stresshantering genom ändrade tankemönster.

Kan Reiki kombineras med antideppresiv medicinering?
Ja. Medicinering som är ordinerad av läkare kan kombineras med Reiki. Medicinering kan vara en hjälp för att komma ur ett låst läge och orka ta tag i viktiga delar av livet igen.

Varför finns det olika slags Reiki?
Traditionen har förgrenat sig i olika riktningar. Eftersom helande sker i ett gränsland mellan livsenergin och utövaren så kan inte en Reiki-inriktning vara sämre eller bättre än någon annan (eller ha en så kallat "högre frekvens"). Resultatet av initieringar och attunements beror på mottagarens intention och känslighet för energin. Alla med ett öppet hjärtchakra kan även få spontana kopplingar till läkande energier och elever uppmuntras att utforska sin egen intuition.

Kan Reiki ges till djur?

Ja. Reiki kan till exempel ges till hund, katt eller häst som har spänningar eller lider av stress. Alla djur vill däremot inte ta emot. Om djuret drar sig undan måste det respekteras.

Vad är chakrasystemet?
Se introduktionsföreläsning nedan.

Vem kan kalla sig Reikiterapeut?
Att kalla sig Reikiterapeut är ingen skyddad titel. Kunskapen är en andlig tradition som förmedlas från lärare till elev och den har förgrenat sig i olika riktningar. En professionell Reikiterapeut  behöver kontinuerligt arbeta med sig själv och sin egen utveckling, eftersom terapeuten är en energikanal. En seriös lärare/Reiki Master redovisar även en viss standard, t ex Förenade Reikiförbundets riktlinjer eller motsvarande. En skicklig Reikiterapeut bör även ha någon form av utbildning i samtalsmetodik, för att kunna möta de funderingar som klienten bär på. Olika utbildare erbjuder olika inriktning inom Reikin, se utbildningsgången för att bli diplomerad Reikiterapeut hos GBG Reiki. 

Var utbildades Angela?
Angela har en akademisk bakgrund inom beteendevetenskap i botten och är diplomerad i Usui/HolyFire Reiki steg 1+2 hos Gun Moss Bjerling samt i Ole Gabrielsens system för Kundalini Reiki. Hon diplomerades till mastergraden i Usui Reiki 3 hos Bodil Strängliden. Angela har även genomgått det tibetanska, trantriska mastersystemet för Jinlap Maitri Reiki samt Magickal Shaman Lightworker Program (Linda Colibert) via Sunshine Academy

Är Reiki en religion?
Nej, Reiki är inte religion utan en metod som är en del av en andlig tradition. Den innehåller inga trosläror eller dogmer. Människor med olika livsåskådningar utövar och blir hjälpta av Reiki, som brukar liknas vid en hundraprocentig ljus energi från livets källa, oavsett hur man benämner den. GBG Reiki har kunder som är icke-troende, kristna, muslimer, nyandliga... Alla är välkomna!

Varifrån kommer Reiki?
Reiki har buddhistiska och shintoiztiska/japanskt shamanska  rötter. Helandetekniken bygger på samma princip som t.e.x akupunktur, akupressur och yoga där livsenergin anses flöda i kroppens chakran och meridianer. Legenden säger att det var en man vid namn Mikao Usui som "återupptäckte" denna universiella livsenergi efter 21 dagars fastande och meditation vid Kurama Mountain utanför Kyoto i Japan runt 1900-talet. Usuis andliga identitet är inte helt fastställd, men han var sannolikt en buddhistisk munk eller shintôistisk präst eller kanske en kombination av båda. I Japan vid denna tidpunkt sammanstrålade buddhism, taoism och shintoism (en naturreligion med shamanska inslag, kallad Shugendô) för många utövare. En av hans efterföljare har även spridit att han skulle ha utbildat sig till kristen präst, denna uppfattning har dock mer eller mindre övergivits. Legenden säger att Usui sökte efter den uråldriga helandeteknik som historiens två största andliga mästare och helare använt sig av; Buddha och Jesus.

Kan Reiki förklaras vetenskapligt?
Effekten av Reiki kan mätas vetenskapligt i kontrollerade studier (se ovan) men att fullt förklara vad som händer med vetenskaplig terminologi är ännu inte möjligt. Vi måste söka svaren inom både fysiken och metafysiken och det är ett kunskapsfält under utveckling. Kanske kan vi aldrig hitta några absolut svar, eftersom metafysiken inte är absolut. Där emot kan vi spekulera i den vetenskapliga förklaringen, så långt våra begrepp och språkliga kategorier tillåter. Ett perspektiv är att kvanfysiken idag bekräftar det som andliga mästare haft kunskap om sedan tusentals år, nämligen att allt i universum är energi som i sin yttersta form vibrerar på olika frekvenser. Energin kan uppfattas som materia, som ljud, som tankar, som känslor etc. Hur energin uppfattas är alltid beroende av subjektet som varseblir den. Det finns ingen "objektiv" verklighet, utan vi kan påverka vad vi upplever genom vår intention. Tiden så som vi känner den med dåtid, nutid och framtid, är illusiorisk. Vi upplever tiden som "på riktigt" tack vare våra tredimensionella kroppar. På jorden så finns naturligtvis tiden "på riktigt" eftersom tiden uppstår där det finns gravitationen i universum. Tiden är så att säga beroende av ett utrymme som kröker sig - ett rum - i universum. Genom meditation så kan vi uppleva energi utanför den 4-dimensionella rum-tiden, och få kontakt med energi från det förflutna och framtiden och även källan till allt liv. Reikiterapeutens uppgift är att etablera kontakten och förmedla energin.

Oavsett hur man tänker kring den vetenskapliga förklaringen till Reiki så visar åtskilliga vittnesutsagor att metoden fungerar, oavett din bakgrund och livsåskådning. 


Har en reikiterapeut kontakt med "andar"?
Eftersom Reiki agerar i en andlig sfär så ställs ibland frågan om terapeuten kontaktar andar eller astrala medvetanden. Generellt är svaret nej - inom Reiki åkallas inte "andar" till bortgångna nära och kära. Där emot ber terapeuten om hjälp från ljuset (av troende ofta kallat för Gud). Ibland tar ändå avlidna anhöriga kontakt med terapeuter som är mediala, för att få förmedla budskap. Om budskapet leder till ökat helande för klienten så förmedlar Angela dem.

 

Fungerar Reiki verkligen på distans?
Ja, men berörande Reiki passar bättre i vissa fall. Distansbehandlingar är i princip lika effektivt som direkt Reiki, eftersom Reiki existerar i en energidimension som är oberoende av tid och rum. Men, beröring har i sig en terapeutisk och smärtlindrande effekt, vilket visats i omfattande forskning. För många klienter är dessutom ett fysiskt möte med terapeuten något som hjälper till att öka avslappningen, eller så känns det värdefullt med social kontakt av någon annan anledning. För dig som söker för smärttillstånd, djupgående stress eller trauma så rekommenderas berörande Reiki. Distans Reiki passar i mindre komplexa situationer.


Hur blir jag själv en Reikiutövare?
För att kunna utöva Reiki behöver du gå steg 1. Alla med intentionen att förmedla läkande energi kan lära sig grunderna. Många utbildar sig enbart i självhelande syfte. Andra är nyfikna på Reikin som en väg till andligt växande och personlig utveckling. 

There is force in the universe, which, if we permit it, will flow through us and produce miraculous results. - Mahatma Gandhi

Är Reiki sjukvård?
Nej. Reiki kallas både för komplementärmedicin och alternativmedicin men Reiki ska aldrig ersätta konventionell skolmedicin. Reiki är förebyggande friskvård och ett komplement. Om du är sjuk ska du alltid söka läkarvård. Forskningen om Reiki är ännu i sin linda, men det finns ett antal studier som visar på Reikins nytta även inom den kliniska vården. Reikiforskning hittar du här.

 

Vad säger Skatteverket om Reiki som friskvård?
Stresshantering såväl som Reiki är avdragsgillt som förebyggande och rehabiliterande friskvård. SNI koden för Reiki är 96040, samma som för massage/kroppsbehandlingar. Paragrafen som beslutet togs utifrån kan hittas på www.skatteverket.se (rättsinformation, skatteverkets ställningstagande, välj år 2005, arbetsgivarområdet, 20050427, paragraf 4.1). Beslutet innebär att individen kan använda sina friskvårdspengar för att få Reikibehandlingar och att företag kan köpa tjänster till sina anställda i förebyggande syfte för hälsan och välbefinnandet. Citerat ur  paragrafen: 

"Gemensamt för dessa behandlingsformer är att de bl.a. syftar till att förebygga och motverka ömhet och stelhet i exempelvis axlar, armar, nacke eller rygg som kan uppkomma i samband med ensidigt arbete. Dessutom kan behandlingarna också ha positiva effekter för personer som har sömn- och koncentrationssvårigheter orsakade av stress på arbetsplatsen."

Se även http://www.sni2007.scb.se/snihierarki2007.asp?sniniva=5&snikod=96040 ​​​​​​​​​​​​​​

Varför välja GBG Reiki?

  • Angela möter alla klienter med respekt för var de befinner sig just nu. Alla är välkomna oavsett bakgrund och livsåskådning. 
  • Angela har lång erfarenhet av att i rådgivande samtal identifiera grundorsaken till svårigheter och vilka handlingsalternativ som finns framåt.
    Energibehandlingar och samtal kan göras seperat eller kombineras.
  • Har ansvarsförsäkring för din trygghets skull.
  • Är medlem i Reikiförbundet och arbetar efter förbundets etiska riktlinjer; så som att iaktta tystnadsplikt och att aldrig uppmana till att avbryta pågående läkarvård.

Mikao Usuis Reikiideal

Bara för idag...
- ska jag släppa all min ilska
- ska jag släppa all min oro
- ska jag känna tacksamhet
- ska jag utföra mitt arbete hederligt och ansvarsfullt
- ska jag vara vänlig mot alla jag möter

Tips
Lyssna till Reikiutövaren och polisen Dave Fritsch

Fallstudier mm på Reikirays.com