Fördjupning om Reikimetoden

"Re" står för universiell och "ki" står livsenergi på Japanska. Reiki kan, enkelt förklarat, bidra till hälsa och eftersom ett starkt energiflöde i kroppen är en grundförutsättning för läkning och motståndskraft. Metoden bygger på att livsenergi flödar i människans energikanaler (meridianer/chakran). Detta synsätt är även en central del av till exempel ackupunktur och yogaläran. Reiki är en form av
chakrahealing/chakrabalansering där terapeuten placerar sin händer på eller strax ovanför kroppen, exempelvis på huvudet, axlar, knän och fötter. Så här går en behandling till.

Mina lärare och den andliga traditionen

Jag är diplomerad i Usui/HolyFire Reiki grad I+II hos Gun Moss Bjerling samt i Ole Gabrielsens system för Kundalini Reiki Millennium. Jag diplomerades till mastergraden i Usui Reiki III hos Bodil Strängliden.

Att kalla sig Reikiterapeut är ingen skyddad titel. Kunskapen är en andlig tradition som förmedlas från lärare till elev och har förgrenat sig i olika riktningar. En seriös lärare (dvs Reiki Master) följer Förenade Reikiförbundets riktlinjer gällande kvalitetssäkring. 

Reiki är inte en religion. Den innehåller inga trosläror eller dogmer. Människor med olika livsåskådningar utövar och blir hjälpta av Reiki, som brukar liknas vid en hundraprocentig ljus energi från livets källa. Kontakten med energin skapas genom terapeutens meditation och terapeuten förmedlar energin till dig. Att ta emot energin kräver ingenting av dig, det sker automatiskt om du tillåter det. Terapeuten är en "kanal" och du kan bara slappna av och ta emot känslan av fullkomlig avslappning och energiboost. 

Legenden säger att det var en buddhistisk munk vid namn Mikao Usui som återupptäckte denna universiella livsenergi efter 21 dagars fastande och meditation vid Kurama Mountain utanför Kyoto i Japan. Bakgrunden var att Usui sökte efter den uråldriga helandeteknik som både Buddha och Jesus använde sig av. Huruvida ursprunget tolkas i österländsk eller biblisk mytologi spelar ingen roll. 

Usui har själv sammanfattat metoden så här:
  Reiki är kärlek
  Kärlek är helhet
  Helhet är balans
  Balans är hälsa
  Hälsa är frihet från sjukdom

Usui utformade även en Reiki-etik/ideal, formulerat som 5 principer som en Reiki Master ska efterleva;

Bara för idag...
- ska jag släppa all min ilska
- ska jag släppa all min oro
- ska jag känna tacksamhet
- ska jag utföra mitt arbete hederligt och ansvarsfullt
- ska jag vara vänlig mot alla jag möter

För att kunna ge Reiki behöver du först ha blivit initierad av en Reiki Master. Alla, med intentionen att förmedla denna läkande energi till andra, kan lära sig. Reikiterapeuten är en kanal för energin och på grund av det kan styrkan i en behandling variera beroende på hur fokuserad och fri terapeuten är från egna blockeringar. En Reiki Master måste därför kontinuerligt arbeta med sig själv och sin egen utveckling. Tillgång till energin finns alltid hos den som en gång blivit initierad. Många utbildar sig inom denna andliga tradition enbart för sin personliga utvecklings skull och i självhelande syfte. Att vara en Reikiterapeut innebär dock mer än att förmedla energi. Det innebär även om en önskan att hjälpa andra; att se hela människan och möta de funderingar som hen bär på. Läs mer om olika former av healing.

 

Vad är "blockeringar"?

Reikin gör att blockerad energi kan börja flöda fritt i systemet igen. Det kan medföra att eventuella nedtryckta känslor kan bubbla upp till ytan, så som sorg, vrede etc. Känslorna kommer upp eftersom de behöver släppas ut. Begynnande fysiska tillstånd kan skyndas på, så som att en förkylning bryter ut. Förändring kan även ske på det sociala planet - i relationer,  yrkesmässigt etc, om du befinner dig i en situation som inte är bra för dig. Eventuellt förändring är alltid av godo. En energibalansering stärker energin i ditt system där du behöver det som mest. Effekten upplevs därför olika. Reiki fungerar oavsett om "man tror på det eller ej", men din intention kring ditt mående är naturligtvis ändå betydelsefullt.

There is force in the universe, which, if we permit it, will flow through us and produce miraculous results. - Mahatma Gandhi

Varför välja Angelas GBG Reiki?

Att förändra sin energinivå varaktigt åstadkoms inte av en quick fix, eftersom det kan finnas andra saker du behöver arbeta med för att skapa en varaktig förändring. Det kan handla om att förändra tankemönster eller nå ökad självinsikt om vad som är en bra livsstil för just dig.

Angela har lång erfarenhet av att i rådgivande samtal identifiera grundorsaken till svårigheter och vilka handlingsalternativ som finns framåt. Många som vänder sig till alternativa metoder har sökt hjälp i  olika former men kommer inte till roten av sina problem. Reultatet blir att symptomen kan lindras på kort sikt, men grundorsaken kvarstår. Att bara genomföra Reiki-behandlingar och samtidigt fortsätta leva på ett sätt som inte är bra för dig kommer därför inte att leda till en bättre hälsa.

Energibehandlingar och samtal kan göras helt seperat eller kombineras i den utsträckning som du önskar. Angela möter alla klienter med respekt för var du befinner dig just nu. Hon medlem i Förenade Reikiförbundet och arbetar efter förbundets etiska riktlinjer; så som att iaktta tystnadsplikt och att aldrig uppmana till att avbryta pågående läkarvård. Personlig växande kan vara omtumlande och inte kommer utan arbete. Men det är alltid mödan värt. Resan inåt sker i flera steg och ingen resa är den andra lik. Vi har alla vårt eget spännande öde att möta! 

Är Reiki sjukvård?

Nej. Reiki kallas både för komplementärmedicin och alternativmedicin men Reiki ska aldrig ersätta konventionell skolmedicin. Reiki är förebyggande friskvård och ett komplement! Om du är sjuk ska du alltid söka läkarvård. Forskningen om Reiki är ännu i sin linda, men det finns ett antal studier som visar på Reikins nytta även inom den kliniska vården. Vårdformen är mer etablerat i bland annat USA och Storbrittanien. Läs gärna mer om Reikiforskning här.

 

There is freedom waiting for you.
On the breezes of the sky. And you ask: 
"What if I fall?"

Oh, but my darling, 
What if you fly?