Reikimetoden

Hur fungerar det egentligen?

"Re" står för universiell och "ki" står livsenergi på Japanska. Reiki kan, enkelt förklarat, bidra till hälsa och eftersom ett starkt energiflöde i kroppen är en grundförutsättning för läkning och motståndskraft. Metoden bygger på att livsenergi flödar i människans energikanaler (meridianer/chakran). Reiki är en form av
chakra healing (balansering) där terapeuten placerar sina händer på eller strax ovanför kroppen, exempelvis på huvudet, axlar, knän och fötter. Genom sin intention och kontakt med Reiki-källan, så kanaliserar terapeuten en läkande livsenergi till klienten. Energin letar sig fram dit den behövs som bäst i klientens energisystem. Det kan liknas vid ett rinnande vatten i en uttorkad bäck med håligheter. Vattnet forskar fram och fyller upp håligheterna automatiskt. Så här går en behandling till. 

Reiki är ett av flera sätt att balansera energiflödet på vid sidan av t.e.x akupunktur, akupressur och yoga. Den österländska visdomskatten har många guldkorn till en bättre livsstil som kan kombineras med självledarskap för att ge mer energi privat och på arbetet. 

Den andliga traditionen

Att kalla sig Reikiterapeut är ingen skyddad titel. Kunskapen är en andlig tradition som förmedlas från lärare till elev och har förgrenat sig i olika riktningar. En seriös lärare/Reiki Master följer en viss standard, t ex Förenade Reikiförbundets riktlinjer eller motsvarande. En skicklig Reikiterapeut har även en väl utvecklad känsla och erfarenhet av att arbeta med människor i behov av stöd och hjälp.

Angela är beteendevetare i botten och diplomerad i Usui/HolyFire Reiki steg 1+2 hos Gun Moss Bjerling samt i Ole Gabrielsens system för Kundalini Reiki. Hon diplomerades till mastergraden i Usui Reiki 3 hos Bodil Strängliden.

Reiki är inte en religion. Den innehåller inga trosläror eller dogmer. Människor med olika livsåskådningar utövar och blir hjälpta av Reiki, som brukar liknas vid en hundraprocentig ljus energi från livets källa. Kontakten med energin skapas genom terapeutens meditation och terapeuten förmedlar energin till dig. Att ta emot energin kräver ingenting av dig, det sker automatiskt om du tillåter det. Terapeuten är en "kanal" och du kan bara slappna av och ta emot känslan av fullkomlig avslappning och energiboost. Legenden säger att det var en buddhistisk munk vid namn Mikao Usui som återupptäckte denna universiella livsenergi efter 21 dagars fastande och meditation vid Kurama Mountain utanför Kyoto i Japan. Bakgrunden var att Usui sökte efter den uråldriga helandeteknik som både Buddha och Jesus använde sig av. Huruvida ursprunget ska tolkas i österländsk eller kristen terminologi spelar ingen roll. Åtskilliga vittnesutsagor visar att metoden fungerar, oavett din bakgrund och livsåskådning.

Vad är "blockeringar"?

Reikin gör att blockerad energi kan börja flöda fritt i systemet igen. Det kan medföra att eventuella nedtryckta känslor kan bubbla upp till ytan, så som sorg, vrede etc. Känslorna kommer upp eftersom de behöver släppas ut. Begynnande fysiska tillstånd kan skyndas på, så som att en förkylning bryter ut. Förändring kan även ske på det sociala planet - i relationer,  yrkesmässigt etc, om du befinner dig i en situation som inte är bra för dig. Eventuellt förändring är alltid av godo. En energibalansering stärker energin i ditt system där du behöver det som mest. Effekten upplevs därför olika. Reiki fungerar oavsett om "man tror på det eller ej", men din intention kring ditt mående är naturligtvis ändå betydelsefullt.

Hur många behandlingar behövs?

Antalet behandlingar som behövs är individuellt och beror på vad du vill uppnå. För dig som vill unna dig en avkopplande upplevelse så kan Reiki vara en härlig engångssession. För dig som har flera lager av smärta och sorger så kan det ta flera gånger innan den önskade effekten uppträder. Exempelvis har personer som varit utsatta för trauman ofta svåra smärtor i kroppen och då börjar energin på en fysisk nivå och arbetar efter hand med sinnet och känslorna, när personen är redo. Så för den som går i behandling återkommande gånger så bearbetas olika saker vid olika tillfällen. Det brukar även finnas ett behov av att prata om de minnen som kommer upp och samtal kan varvas med Reiki.

Skillnaden mellan berörande Reiki och distans Reiki

Reiki på distans är i princip lika effektiv som direkt Reiki om det görs på rätt sätt eftersom Reiki existerar i en andlig sfär, oberoende av tid och rum. Men, beröring har i sig en terapeutisk och smärtlindrande effekt, vilket visats i omfattande forskning. För många klienter är dessutom ett fysiskt möte med terapeuten något som hjälper till att öka avslappningen, eller så känns det värdefullt med social kontakt av någon annan anledning. För dig som söker för smärttillstånd eller i kroppen och/eller känslomässigt trauma så rekommenderas alltid berörande Reiki. 

Distans Reiki passar i mindre komplexa situationer, till exempel för dig som söker energipåfyllnad, detta i synnerhet om du redan har en god kontakt med dina känslor och din kropp. Ju starkare anknytning du har till energier, desto större omedelbar upplevelse får du av distans Reiki. Effekten efteråt är dock den samma och du kommer att uppleva föränding i ditt liv oavsett om du är medveten om subtila energier eller ej. Nybörjare i energiernas värld är alltid extra välkomna :-). 

Har en Reikiterapeut kontakt med "andar"?

Eftersom Reiki agerar i en andlig sfär så ställs ofta frågan om terapeuten kontaktar astrala medvetanden. Generellt så är svaret nej - inom Reiki åkallas inte kontakt med astrala medvetanden eller "andar" till bortgångna nära och kära. Där emot ber terapeuten om hjälp från 100 procent ljusa energier från källan (så som Gud, Jesus Kristus, Änglar). Eftersom healingen syftar till helande och att gå till roten med en människas svårigheter så bör terapeuten bara arbeta med 100 procent medveten och upplyst energi. Bortgångna släktingar som ännu inte har förenat sig med ljuset/källan har inte alltid samma fokus, även om de såklart förmedlar sig med kärlek. Ibland tar ändå andar kontakt med healers som är mediala, för att få förmedla ett viktigt budskap. Om budskapen leder till ökat helande för klienten så förmedlar Angela dem.

There is force in the universe, which, if we permit it, will flow through us and produce miraculous results. - Mahatma Gandhi

Varför välja Angelas GBG Reiki?

Många som vänder sig till Reikin har sökt hjälp inom konventionell vård tidigare utan att hitta vad de söker. Det är en fantastisk förmån att få bevittna den sinnesro/smärtlindring som infinner sig efter en reikibehandling. Att förändra sin energinivå varaktigt åstadkoms däremot inte av en quick fix, om det finns andra saker du behöver arbeta med för att skapa en bestående förändring. Det kan handla om att förändra tankemönster eller nå ökad självinsikt om vad som är en bra livsstil för just dig.

Angela har lång erfarenhet av att i rådgivande samtal identifiera grundorsaken till svårigheter och vilka handlingsalternativ som finns framåt. Många som vänder sig till alternativa metoder har sökt hjälp i  olika former men kommer inte till roten av sina problem. Resultatet blir att symptomen kan lindras på kort sikt, men grundorsaken kvarstår. 

En del klienter besöker mottagningen enbart för att lindra smärta. Någon annan vill prata om stress eller orosmoln i livet. Andra klienter söker inte för beskymmer, utan vill arbeta själva som terapeuter eller är helt enkelt nyfikna på Reikin som en väg till andligt växande.

Energibehandlingar och samtal kan göras helt seperat eller kombineras i den utsträckning som du önskar. Angela möter alla klienter med respekt för var du befinner dig just nu. Hon är medlem i Förenade Reikiförbundet och arbetar efter förbundets etiska riktlinjer; så som att iaktta tystnadsplikt och att aldrig uppmana till att avbryta pågående läkarvård. 

Vem kan ge Reiki?

För att kunna ge Reiki behöver du först ha blivit initierad av en Reiki Master. Alla, med intentionen att förmedla denna läkande energi till andra, kan lära sig. Reikiterapeuten är en kanal för energin och på grund av det kan styrkan i en behandling variera beroende på hur fokuserad och fri terapeuten är från egna blockeringar. En Reiki Master måste därför kontinuerligt arbeta med sig själv och sin egen utveckling. Tillgång till energin finns alltid hos den som en gång blivit initierad. Många utbildar sig inom denna andliga tradition enbart för sin personliga utvecklings skull och i självhelande syfte. Att vara en Reikiterapeut innebär dock mer än att förmedla energi. Det innebär även om en önskan att hjälpa andra; att se hela människan och möta de funderingar som hen bär på. Läs mer om olika former av healing.

Usui utformade även en Reiki-etik/ideal, formulerat som 5 principer som en Reiki Master ska efterleva;

Bara för idag...
- ska jag släppa all min ilska
- ska jag släppa all min oro
- ska jag känna tacksamhet
- ska jag utföra mitt arbete hederligt och ansvarsfullt
- ska jag vara vänlig mot alla jag möter

Är Reiki sjukvård?

Nej. Reiki kallas både för komplementärmedicin och alternativmedicin men Reiki ska aldrig ersätta konventionell skolmedicin. Reiki är förebyggande friskvård och ett komplement! Om du är sjuk ska du alltid söka läkarvård. Forskningen om Reiki är ännu i sin linda, men det finns ett antal studier som visar på Reikins nytta även inom den kliniska vården. Vårdformen är mer etablerat i bland annat USA och Storbrittanien. Läs gärna mer om Reikiforskning här.
 

Så säger Skatteverket
Stresshantering såväl som Reiki är avdragsgillt som förebyggande och rehabiliterande friskvård. SNI koden för Reiki är 96040, samma som för massage/kroppsbehandlingar. Paragrafen som beslutet togs utifrån kan hittas på www.skatteverket.se (rättsinformation, skatteverkets ställningstagande, välj år 2005, arbetsgivarområdet, 20050427, paragraf 4.1). Beslutet innebär att individen kan använda sina friskvårdspengar för att få Reikibehandlingar och att företag kan köpa tjänster till sina anställda i förebyggande syfte för hälsan och välbefinnandet. Citerat ur  paragrafen: 

"Gemensamt för dessa behandlingsformer är att de bl.a. syftar till att förebygga och motverka ömhet och stelhet i exempelvis axlar, armar, nacke eller rygg som kan uppkomma i samband med ensidigt arbete. Dessutom kan behandlingarna också ha positiva effekter för personer som har sömn- och koncentrationssvårigheter orsakade av stress på arbetsplatsen."