Spritiuell inspiration

Blogg om energi, tro och vetande
© Angelas GBG Reiki. Citera gärna, men uppge källan.
Nödvändig disclaimer:
Spirituell terminologi är metaforisk och symbolisk till sin natur. För eventuella felaktigheter och missuppfattningar ansvaras ej. 

2019 > 12

Vad är Reiki?

"Re" står för universiell och "ki" står livsenergi på Japanska. Reiki kan, enkelt förklarat, bidra till hälsa och motståndskraft eftersom ett starkt energiflöde i kroppen är en grundförutsättning för att vi ska uppnå hälsa. Reiki är ett av flera sätt att balansera detta flöde på vid sidan av t.e.x ackupunktur och ackupressur. Metoden bygger på att livsenergi flödar i människans energikanaler (meridianer/chakran). Detta synsätt är även en central del av till exempel yogaläran.

Reiki är hundraprocentig ljus energi från livets källa. Förbindelsen skapas genom att terapeuten mediterar kring symboler som skapar kontakt med energin.  Att ta emot energin kräver ingenting, det sker automatiskt om du tillåter det. Terapeuten är en "kanal" och du kan bara slappna av och ta emot känslan av avslappning och harmoni. 

Reikin gör att stelnad energi kan börja flöda fritt i systemet igen. Det kan medföra att eventuella blockerade/nedtryckta känslor kan bubbla upp till ytan, så som sorg, vrede etc. Känslorna kommer upp eftersom de behöver släppas ut. Begynnande fysiska tillstånd kan skyndas på, så som att en förkylning bryter ut. Förändring kan även ske på det sociala planet - i relationer,  yrkesmässigt etc, om du befinner dig i en situation som inte är bra för dig. Eventuellt förändring är alltid av godo.

Vem kan ge Reiki?
För att kunna ge Reiki behöver du först ha blivit initierad av en Reiki Master. Alla, med intentionen att förmedla denna läkande energi till andra, kan lära sig. Reiki terapeuten är en kanal för energin och på grund av det kan styrkan i en behandling variera beroende på hur fokuserad och fri terapeuten är från egna blockeringar. Tillgång till energin finns alltid hos den som en gång blivit initierad. 
 
Är Reiki en religion?
Nej. Reiki innehåller inga dogmer. Människor med olika livsåskådningar utövar och blir hjälpta av Reiki. Legenden säger att det var en buddistisk munk vid namn Mikao Usui som återupptäckte denna universiella livsenergi efter 21 dagars fastande och meditation vid Kurama Mountain utanför Kyoto iJapan. Bakgrunden var att Usui sökte efter den helandeteknik som både Buddha och Jesus använde sig av. Huruvida ursprunget tolkas i österländsk eller kristen symbolik spelar ingen roll. 

Munken Mikao Usui har själv sammanfattat metoden så här:

Reiki är kärlek
Kärlek är helhet
Helhet är balans
Balans är hälsa
Hälsa är frihet från sjukdom

En energibalansering stärker energin i ditt system där du behöver det som mest. Effekten upplevs därför olika. Ofta känns själva energin som en värme från terapeutens händer.

Är Reiki sjukvård?
Nej. Reiki kallas både för komplementärmedicin och alternativmedicin men Reiki ska aldrig ersätta konventionell skolmedicin. Om du är sjuk ska du alltid söka läkarvård. Reikin ökar din naturliga livsenergi och avslappning och kan vara ett komplement till läkarvård.

Forskningen om Reiki är ännu i sin linda, men det finns ett antal studier som visar på Reikins nytta även inom den kliniska vården. Vårdformen är mer etablerat i bland annat USA och Storbrittanien. 

Läs mer om Reiki-forskning.
Läs hela inlägget »
Etiketter: reiki, healing, ki

Kan alternativmedicin och Reiki vara skadligt?

Jag har alltid varit och är fortfarande sunt ifrågasättande till alternativmedicin. Det bör man vara. Alla alternativa metoder är långt ifrån bra metoder. En del är direkt skadliga i fel situation, vilket många människor vittnat om. Först efter moget övervägande beslöt jag mig för att utbilda mig i Reiki. Reikin urskiljer sig som alternativ metod då den är väl dokumenterad och även godkänd som friskvårdsmetod, avdragsgill för arbetsgivare. Jag fann att det är en kraftfull metod eftersom ett starkt energiflöde i kroppen är en grundförutsättning för hälsa. Reiki är ett av flera sätt att balansera energiflöden på vid sidan av t.e.x akupunktur, akupressur och yoga. Den österländska visdomskatten om energihälsa har många guldkorn till en bättre livsstil. Men, och detta är viktigt, det ska aldrig ersätta skolmedicin och kontakt med sjukvården när det behövs.

Kan Reiki ha några negativa effekter?
Nej. All energirörelse inom en människas kropp och själ sätter igång processer på flera plan. Efter en Reiki-behandling kan man därför uppleva att ”blockeringar” släpper. Det betyder att oförlösta känslor bubblar upp till ytan eller att någon förändring i den yttre världen inträffar som representerar en inre förändring hos dig (s.k synkronicitet). Detta är inte farligt eller skadligt, men kan upplevas omtumlande om det är så att man levt på ett sätt som inte är bra för en och tiden nu är mogen för förändring. Det som är speciellt för Reiki som healingmetod är att terapeuten inte gör några aktiva åtgärder i klientens energibalans utan bara är en kanal för energin som sedan flödar dit där den behövs som mest.

Det finns andra healingmetoder som bygger på att terapeuten aktivt ”opererar” i energin. Det kan medföra risker om inte terapeuten vet exakt vad du behöver.  Många gånger är ju ett problem bara ett symptom på ett annat, djupare och underliggande problem. Med Reiki kan vi vara helt trygga i att den arbetar med grundorsakerna till problemen och alltid verkar för vårt högsta bästa.
 
Läs mer om Reiki- metoden.

Läs hela inlägget »

Arkiv

Följ på fb för att få nyheter och erbjudanden.