Spritiuell inspiration

- energimedicinbloggen
© Angelas GBG Reiki. Citera gärna, men uppge källan.
Nödvändig disclaimer:
Spirituell terminologi är metaforisk och symbolisk till sin natur. För eventuella missuppfattningar eller felaktigheter ansvaras ej. Gör aldrig någonting mot din vilja. Är du sjuk konsultera en läkare.

2019

Vad är Reiki?

"Re" står för universiell och "ki" står livsenergi på Japanska. Reiki kan, enkelt förklarat, bidra till hälsa eftersom ett starkt energiflöde i kroppen är en grundförutsättning för läkning och motståndskraft. Metoden lindrar smärta, stress och oro genom att öka mängden livsenergi som flödar i människans energikanaler (meridianer/chakran). Reiki är med andra ord en form av healing/balansering där terapeuten placerar sina händer på eller strax ovanför kroppen, exempelvis på huvudet, axlar, knän och fötter. Energin letar sig fram dit den behövs som bäst i klientens energisystem. Det kan liknas vid ett rinnande vatten i en uttorkad bäck med håligheter - vattnet (energin) forsar fram och fyller upp håligheterna automatiskt. 

Är Reiki en religion?
Nej. Reiki innehåller inga dogmer. Människor med olika livsåskådningar utövar och blir hjälpta av Reiki. Reiki har buddhistiska rötter och bygger på samma princip som t.e.x akupunktur, akupressur och yoga. Legenden säger att det var en buddistisk munk vid namn Mikao Usui som återupptäckte denna universiella livsenergi efter 21 dagars fastande och meditation vid Kurama Mountain utanför Kyoto iJapan. Bakgrunden var att Usui sökte efter den helandeteknik som både Buddha och Jesus använde sig av. Huruvida ursprunget tolkas i österländsk eller kristen symbolik spelar ingen roll. 

Grundaren, Mikao Usui, har själv sammanfattat metoden så här:

Reiki är kärlek
Kärlek är helhet
Helhet är balans
Balans är hälsa
Hälsa är frihet från sjukdom

Usuis ord är den spirituella principen bakom det självläkande perspektivet - Reiki ska inte förväxlas med sjukvård. Reiki kallas både för komplementärmedicin och alternativmedicin men Reiki ska aldrig ersätta konventionell skolmedicin. Om du är sjuk ska du alltid söka läkarvård. Reikin ökar din naturliga livsenergi och avslappning och kan därför vara ett komplement till läkarvård. Forskningen om Reiki är ännu i sin linda, men det finns ett antal studier som visar på Reikins nytta även inom den kliniska vården. Vårdformen är mer etablerat i bland annat USA och Storbrittanien. 

Mer om metoden.
Mer om Reiki-forskning.
Läs hela inlägget »
Etiketter: reiki, healing, ki

Kan alternativmedicin och Reiki vara skadligt?

Jag har alltid varit och är fortfarande sunt ifrågasättande till alternativmedicin. Det bör man vara. Alla alternativa metoder är långt ifrån bra metoder. En del är direkt skadliga i fel situation, vilket många människor vittnat om. Först efter moget övervägande beslöt jag mig för att utbilda mig i Reiki. Reikin urskiljer sig som alternativ metod då den är väl dokumenterad och även godkänd som friskvårdsmetod, avdragsgill för arbetsgivare. Jag fann att det är en kraftfull metod eftersom ett starkt energiflöde i kroppen är en grundförutsättning för hälsa. Reiki är ett av flera sätt att balansera energiflöden på vid sidan av t.e.x akupunktur, akupressur och yoga. Den österländska visdomskatten om energihälsa har många guldkorn till en bättre livsstil. Men, och detta är viktigt, det ska aldrig ersätta skolmedicin och kontakt med sjukvården när det behövs.

Kan Reiki ha några negativa effekter?
Nej. All energirörelse inom en människas kropp och själ sätter igång processer på flera plan. Efter en Reiki-behandling kan man därför uppleva att ”blockeringar” släpper. Det betyder att oförlösta känslor bubblar upp till ytan eller att någon förändring i den yttre världen inträffar som representerar en inre förändring hos dig (s.k synkronicitet). Detta är inte farligt eller skadligt, men kan upplevas omtumlande om det är så att man levt på ett sätt som inte är bra för en och tiden nu är mogen för förändring. Det som är speciellt för Reiki som healingmetod är att terapeuten inte gör några aktiva åtgärder i klientens energibalans utan bara är en kanal för energin som sedan flödar dit där den behövs som mest.

Det finns andra healingmetoder som bygger på att terapeuten aktivt ”opererar” i energin. Det kan medföra risker om inte terapeuten vet exakt vad du behöver.  Många gånger är ju ett problem bara ett symptom på ett annat, djupare och underliggande problem. Med Reiki kan vi vara helt trygga i att den arbetar med grundorsakerna till problemen och alltid verkar för vårt högsta bästa.
 
Läs mer om Reiki- metoden.

Läs hela inlägget »
HSP, empat, klarkännande, medial - vad är skillnaden?

Har du en extra känslighet men inte riktigt vet vilken etikett som stämmer in på dig? Begreppet högkänslighet eller Highley Sensitive Person (HSP) är en definition skapad av den amerikanska forskaren och psykoterapeuten Elaine N. Aron. Så mycket som 15-20 procent av befolkningen antas ha en kombination av personlighetsdrag som bottnar i ett extra känsligt nervsystem. Känsligheten gör att hjärnan processar sensorisk input lite annorlunda jämfört med andra (www.hspforeningen.se).

En empat kan vara HSP, men behöver inte vara det. Sveriges förening för högkänsliga har ett test som ger en indikation på om du är HSP. Som empat kan jag känna igen mig i vissa av personlighetsdragen, men skiljer mig åt i fler. Jag överväldigas till exempel inte av all slags yttre stimuli, utan det är energi i form av känslor som påverkar mig särskilt. Jag har inte heller svårt för många parallella arbetsuppgifter, tävlingsmoment eller att prestera under press, vilket många högkänsliga har.

Det som förenar empaten med HSP-personen är att man påverkas starkt av andras sinnesstämmnig. Det som särskiljer hur empaten påverkas är att empaten upplever andras känslor som sina egna. En HSP känner väldigt lätt av sinnesstämningar och kan börja må dåligt över att någon annan mår dåligt. Empaten där emot upplever att det faktiskt är hen SJÄLV som mår dåligt, det finns så att säga inget filter mellan hens känslor och andras. Empaten kan dock med träning lära sig att känna igen skillnaden mellan sina egna och andras känslor.

En klarkännande/medial empat har dessutom en förmåga till upplevelser utanför den 4-dimensionella rumtiden, d v s kan få varsel om framtiden eller få kontakt med avlidnas energier (i.e "sjätte sinne"). Alla mediala personer har dock inte klarkännandet som "sin förmåga" eller är empater. Medialitet handlar om att ha utvecklat sitt "sjätte sinne" som kan vara klarkännande, men det kan även vara klarseende (klärvoajant), klarhörande eller klarvetande. Många har även en kombination av förmågorna.

Läs mer om vad som karaktäriserar en empat.
Vill du ta reda på om du är HSP, gör testet.
 
Läs hela inlägget »

Har du råkat på ordet "empat" och undrat vad det är? Inte högkänslig, inte empatisk, utan empat. Fortsätt då att läsa.

Om du funderar över om du själv är empat, så önskar jag att det inte behöva ta dig lika lång tid att förstå innebörden av detta personlighetsdrag som det gjorde för mig.

Jag har allt sedan barnsben haft en känsla av att kunna uppfatta saker om människor som andra inte ser. Jag har även vetat när någon undanhåller sanningen, men inte förstått varför det som var tydligt för mig inte var synligt för andra. Jag förstod inte heller varför jag ena stunden kunde må bra, för att i nästa drabbas av jobbiga känslor, utan anledning. Jag undvek människor som jag mådde dåligt av när jag var nära. Inte pga av att de hade gjort mig illa, utan för att vara nära dem påverkade mig starkt. Även platser har påverkat mig starkt utan någon "synbar" anledning och jag kunde undra över varför jag uppfattade dåliga vibbar på en plats som andra inte gjorde.

En empat är nämligen någon som upplever andras känslor som om det vore ens egna. En del empater, som jag själv, kan även känna energi från bortgångna. De flesta empater upplever i synnerhet känslomässiga förnimmelser, men ibland även fysiska smärtor. Att vara empat är att något helt annat än att känna medkänsla med andras smärta, att vara empat är att smärtas själv och inte förstå att det är någon annas känslor. Mekanismen bakom detta kan inte beskrivas vetenskapligt (ännu) men handlar om att empatens aura smälter samman med någon annans energi.

Att vara empat är med andra ord att ha en kraft som kan göra gott för andra. En medveten empat kan hålla isär sin egen energi ifrån andras och stänga till sina "receptorer" så att hen inte påverkas negativt av andras mående.  

För en empat kan energin i andras känslor innehålla information om vilka svårigheter en person brottas med, även svårigheter som hen är omedveten om själv. Viktigt att förstå är dock att kunna känna energin är en sak, att tolka energin är något annat. Empaten är inte automatiskt en bra medmänniska eller rådgivare bara för att hen har tillgång till detta register. För att hjälpa andra krävs rätt inställning, träning och erfarenhet.

Empater har ofta en särskild kontakt med djur eftersom empaten fångar upp djurens känslor på ett omedelbart sätt. Själv har jag till exempel känt smärtförnimelser i min egen kropp som jag i efterhand förstått varit en spegling av mina djurs smärta, när veterinären ställt sin diagnos. 

--------
Är du/tror du att du är empat och vill komma i kontakt med andra empater? Maila vid intresse att vara med i ett empatnätverk.

Ytterst lite finns skrivet på svenska om empater, något mer finns i den engelskspråkiga världen:
Lonerwolf - Are you an empath test.
Super empaths are real says study
HSP, empath or clairsentient
Empathtest.com

Du kanske också vill läsa inlägget HSP, empat, klarkännande, medial - vad är skillnaden?

Läs hela inlägget »

Energiterapi håller ett utrymme för helande.

Vad är det egentligen som skapar balans och helar med Reiki? Svaret skiljer sig lite åt beroende på vem du frågar. Svaret kan också ges på  olika nivåer av helandet. Healing av de subtila kropparna kan du läsa mer om här. En annan nivå är den mellanmänskliga. Inom terapi och coachning brukar man prata om att terapeutens/coachens roll är att "hålla ett utrymme" (holding space) för klienten. Den gemensamma nämnaren i detta perspektiv är ett helande uppstår i ett möte med en annan människa som är fritt fån dömanden. I de flesta andra situationer i livet måste vi förhålla oss till bilder av vilka vi är eller borde vara. När vi möter en annan människa utan dömmanden så finns det en helande potential, oavsett vilken terapiform det rör sig om. Terapeutens inställning av fullkomlig acceptans är viktigare än vilken annan teoribildning som ligger till grund för terapin.

Det engelska uttrycket "holding space" beskrivs väl av The Chopra Center som konsten att vara närvarande med andra. Utrymmet upprätthålls genom att terapeuten skapar en fullständigt trygg miljö utan dömanden och åsdiosätter sitt eget ego med förväntningar om hur saker och ting "borde vara". När terapeuten är totalt närvarande och fokuserad på klientens upplevelse så möjliggörs att hen kan möta och acceptera sig själv utan förbehåll. Första steget till förändring är alltid att acceptera det som är nu. Genom att vara i närvaron av ett "medkännande vittne" kan klienten vila i vittnets/terapeutens bekräftelse. Med Reiki hålls ett utrymme för vad som än behöver helas, hanteras och släppas. Det är fullt naturligt om det bubblar upp jobbiga känslor och tankar som klienten undvikit att bearbeta färdigt av någon anledning. Då finns energiterapeuten där och håller utrymmet så att tunga tankar och känslor kan släppas taget om, en gång för alla.

Läs hela inlägget »Måste man förlora sin energi för att verkligen förstå vad energin betyder? Så var det för mig. Hade någon sagt till mig för 5 år sedan att jag idag skulle arbeta med energimedicin hade jag antagligen rynkat på pannan. Jag var under ett antal år en person som energin aldrig tycktes ta slut för. "Hur många timmar har ditt dygn" var en vanlig fråga som jag fick från vänner och kollegor. Alltid något projekt på gång, ständigt i farten med nya idéer och ett stort driv både i arbetet och på fritiden. Jag var en engagerad person och hade ingen gräns. Men rätt var det var befann jag mig ändå vid den vassa gränsen; jag "förlorade" min energi och med detta min förmåga att agera som jag ville i världen. 

Energiförlusten skedde i samband med en stressreaktion på arbetet. Jag var inte så slut att jag blev sjukskriven, men jag tog ut kvarvarande "garantidagar" på föräldraledigheten för att spendera mer tid med barnen och samtidigt ta reda på hur jag skulle hantera min situation. Jag var inte utbränd, men hade fått en varning. Jag var vidbränd. Det kom som en chock för mig att energin kunde reduceras radikalt, bara från en dag till en annan. Det var först då jag förstod vad min energi egentligen betyder och att jag inte kan ta den för givet. Jag tvingades att söka på djupet i mig själv efter äkta vila och återhämtning. Jag fann min energikälla på nytt och vårdar den nu varje dag. Till min hjälp fann jag Reiki – en energimedicin med buddhistiska rötter som kan hjälpa alla, oavsett var du befinner dig i livet. Reiki gav mig ett lugn och en balans som jag aldrig tidigare hade varit i närheten av. Med min akademiska skolning är jag sunt ifrågasättande till alternativmedicin. Alla alternativa metoder är långt ifrån bra metoder. Jag har därför gjort en hel del research för att kunna säga att Reiki är en verksam metod utan risker, som är väl dokumenterad.  Med Reiki fick jag inte bara tillbaka min energi, jag fick också redskap att hantera ett personlighetsdrag som kallas för empat och som jag haft sedan barnsben. En empat är en person med extra känslighet för energi som till och med upplever andras känslor som om de vore ens egna.
 
Med en titt i backspegeln kan jag förstå att min stress var ett nödvändigt uppvaknande till en djupare förståelse av hur energin fungerar i allt levande och hur vi kan göra mesta möjliga av vår egen livsenergi. För detta är jag innerligt tacksam och jag är lika tacksam för att idag kunna hjälpa andra som Reikiterapeut. 

Bilden ovan illustrerar några viktiga nedslag i mitt liv som påverkat min livssyn och valet att arbeta med att hjälpa människor.

Läs hela inlägget »

Arkiv

Följ på fb för att få nyheter och erbjudanden.